مــن ســیــنــا هـسـتـم ...

مــا چــه کــار مــی کــنــیــم

راه حــل مــوثــر در صنعت موسیقی

ایــده هــای تــازه
کیفیت مـنـحـصـر بـه فـرد

مــا طــراح و ســازنــده مـــوســـیـــقــی هــایی با ســبــک نــــویـــن بــرای شــــمــا هــســـتــیــم.

آهنگسازی 95%
صدابرداری 85%
تنظیم 90%

چــگــونــه مــا انــجــام مــی دهــیــم

روش خــلــاقــانــه

1
ثبت فرم سفارش
درخــواســت خـــود را در فـــرم ســفــارش مـربـوطـه به صــورت کـامـل ثـبـت نمـایـیـد
2
برآورد قیمت
قیمت نسبت به نوع درخواست شما برآورد میشه و بهتون اطلاع داده میشه
3
ثبت سفارش
پس از تکمیل فرم و تایید قیمت برآورد شده توسط ما سفارش شما شروع به آماده سازی میشه

مــردم
دربــاره مــا
چــه مــی گــویــنــد